Bij de aanschaf van ontsmettingsmiddelen, het gebruik, zoals in gegaste containers en het verwijderen ervan, zijn naast de arbeidsomstandigheden wetgeving in Nederland en België nog meer regelgeving van toepassing. In het kader van de Awareness gegaste containers en ontsmetten van stallen en andere inrichtingen wellicht goed om deze regelgeving eens nader te beschouwen.

REACH is een Europese verordening die van toepassing is op stoffen die vervaardigd – of ingevoerd worden in de EU in hoeveelheden van één ton of meer per jaar. Bijna ieder bedrijf in Nederland of België heeft een REACH-plicht als fabrikant, importeur, distributeur, leverancier of downstreamgebruiker. De omvang van de taken die het oplegt, zal echter aanzienlijk variëren, afhankelijk van demactiviteiten van de dutyholder.

De verantwoordelijkheden van gebruikers van chemicaliën zijn in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat informatie die met die gevaarlijke stoffen wordt verkregen, wordt doorgegeven aan de toeleveringsketen en wordt gebruikt om risico’s te beheersen.

De EU Biocidenverordening 528/2012 omvat een breed scala aan producten, waaronder ontsmettingsmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen en conserveermiddelen die op de markt worden gebracht. Zodra een werkzame stof is goedgekeurd onder de EU, moet elke lidstaat dat product vervolgens autoriseren voor gebruik in zijn eigen land (of, indien van toepassing, de Europese Commissie moet een toelating van de Unie afgeven).

De EU-richtlijn 2009/128/EG inzake duurzaam gebruik van pesticiden, bevat een aantal bepalingen die gericht zijn op het verminderen van de risico’s en effecten van bestrijdingsmiddelen. Deze omvatten het opstellen van nationale actieplannen; verplichte keuring van applicatieapparatuur; het verstrekken van training voor en regelingen voor certificering van operators, adviseurs en distributeurs; voorzieningen ter bescherming van water, openbare ruimten en natuurgebieden; het minimaliseren van de risico’s van hantering, opslag en verwijdering; en de bevordering van regimes met een lage input.

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden ter bescherming van planten/gewassen) zijn in de EU gereguleerd door Verordening (EG) nr. 1107/2009. De verordening heeft tot doel de algemene regeling voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen binnen de EU zoveel mogelijk te harmoniseren. Autorisatie wordt verleend wanneer producten worden beoordeeld als voldoend aan een overeengekomen reeks criteria.

SafetyNet biedt een E-learning Cursus Awareness gegaste containers waar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke gassen wordt behandeld. Een verplichting voor iedereen die er potentieel aan blootgesteld kan worden. Tevens biedt zij de diensten als ADR Veiligheidsadviseur aan die onder het keurmerk IKB PSB vallen en hun werkzaamheden verplicht moeten toetsen door een adviseur. De beoordeling door een externe ADR Veiligheidsadviseur wordt dan op papier uitgewerkt.